PRIVACY VERKLARING

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van PUBLIROUTE NV (hierna genoemd “PUBLIROUTE NV ”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.dewez.com (hierna genoemd de “Website”), (ii) ieder bezoek aan de gebouwen en/of vestigingen van PUBLIROUTE NV en (iii) alle (commerciële) relaties tussen PUBLIROUTE NV en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die PUBLIROUTE NV verzamelt, alsook over de wijze waarop PUBLIROUTE NV deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

PUBLIROUTE NV wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, beroep doen op de diensten van PUBLIROUTE NV, het aankopen van producten/goederen, alsook enige en iedere vorm van communicatie met PUBLIROUTE NV impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop PUBLIROUTE NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

I. Soorten persoonsgegevens

PUBLIROUTE NV kan volgende persoonsgegeven verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Klantnummer
 • Rijksregisternummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboortejaar
 • Camerabeelden
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan PUBLIROUTE NV (bijvoorbeeld tijdens correspondentie)
 • II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

  Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Een samenwerking met PUBLIROUTE NV
 • Correspondentie met en uitgaande van PUBLIROUTE NV
 • Het bezoeken van een gebouw/vestiging van PUBLIROUTE NV
 • Het opvragen van een offerte bij PUBLIROUTE NV
 • De door PUBLIROUTE NV verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

  III. Gebruik persoonsgegevens

  PUBLIROUTE NV kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden.

 • De uitvoering van een overeenkomst met PUBLIROUTE NV (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • De opmaak van een offerte
 • De follow-up na een meeting
 • Het leveren van support/bijstand
 • Het uitwisselen van business cards
 • De verificatie van uw identiteit
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

  De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met PUBLIROUTE NV of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op PUBLIROUTE NV rust
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PUBLIROUTE NV of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

  IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

  PUBLIROUTE NV zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerkzaamheden, het verwerken van betalingen, het verzenden van leveringen en het leveren van diensten aan PUBLIROUTE NV (bijvoorbeeld in het kader van onderaanneming)). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, externe IT consultants, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en dienstverleners.

  Indien het noodzakelijk is dat PUBLIROUTE NV in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

  Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat PUBLIROUTE NV uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer PUBLIROUTE NV hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van PUBLIROUTE NV.
 • Wanneer PUBLIROUTE NV of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die PUBLIROUTE NV heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

  In alle overige gevallen zal PUBLIROUTE NV uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

  V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

  Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

  VI. Opslag persoonsgegevens

  Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart PUBLIROUTE NV uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

  VII. Uw privacy rechten

  In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met privacy@dewez.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan PUBLIROUTE NV te bezorgen via e-mail of per post.

  U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

  VIII. Beveiliging persoonsgegevens

  PUBLIROUTE NV verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

  PUBLIROUTE NV zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren op de servers die zich op haar site bevinden.

  Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van PUBLIROUTE NV, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat PUBLIROUTE NV in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

  IX. Update Privacy Verklaring

  PUBLIROUTE NV is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

  X. Verwijzingen naar andere websites

  De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. PUBLIROUTE NV draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken, om zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

  XI. Contacteer PUBLIROUTE NV

  Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop PUBLIROUTE NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

  - Via e-mail: privacy@dewez.com

  of

  - Via de post: ter attentie van Sandra Vanden Broeck

  Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop PUBLIROUTE NV deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop PUBLIROUTE NV uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit


  DECLARATION DE CONFIDENTIALITE

  Nous comprenons que votre confiance en nous constitue le capital le plus important de PUBLIROUTE SA (ci-après dénommée “PUBLIROUTE SA”, "nous” ou “notre”). Votre vie privée revêt dès lors une importance essentielle pour nous.

  La présente déclaration de confidentialité (ci-après dénomée “Déclaration de Confidentialité”) s'applique entre autre (i) à notre site internet https://www.dewez.com (ci-après dénommé le “site web”), (ii) à toutes les visites aux bureaux et/ou établissements de PUBLIROUTE SA et (iii) à toutes les relations (commerciales) existant entre PUBLIROUTE SA et ses clients, prospects et partenaires commerciaux.

  Cette déclaration de Confidentialité contient, entre autres, des informations sur les données personnelles que PUBLIROUTE SA récolte, ainsi que sur la manière dont PUBLIROUTE SA traite ces données personnelles.

  PUBLIROUTE SA souhaite souligner qu'elle essaie à tout moment d'agir en conformité avec la “Loi sur la Vie Privée”, à savoir (i) la Loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, (ii) l'ordonnance européenne 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/EG et (iii) la (future) Loi belge à l'égard de la mise en application de l'ordonnance citée ci-dessus.

  La viste du site web, l'usage fait des services de PUBLIROUTE SA, l'achat des produits/services, ainsi que tout autre moyen de communication avec PUBLIROUTE SA implique votre approbation expresse (au moyen de la communication de vos données à caractère personnel ou "opt-in" de participation) de la Déclaration de Confidentialité et donc de la manière dont PUBLIROUTE SA collecte, utilise et traite vos données à caractère personnel.

  I. Types de données à caractère personnel

  PUBLIROUTE SA peut collecter et traiter les données à caractère personnel suivantes :

 • Nom
 • Prénom
 • Adresse e-mail
 • Numéro de téléphone (fixe et/ou gsm)
 • Numéro de client
 • Numéro de registre national
 • Sexe
 • Date de naissance
 • Année de naissance
 • Images vidéo
 • Nom d'entreprise
 • Adresse d'entreprise
 • Adresse de facturation
 • Toutes le données à caractère personnel comprises dans le champ libre du formulaire de contact
 • Toute autre donnée à caractère personnel transmise de façon volontaire à PUBLIROUTE SA (p.ex. lors de correspondance).
 • II. Mode de collecte des données à caractère personnel

  Ces données à caractère personnel sont collectées en cas de ou dans le cadre de :

 • Une collaboration avec PUBLIROUTE SA
 • La correspondance échéangée avec PUBLIROUTE SA
 • La visite du bâtiment/établissement de PUBLIROUTE SA
 • La demande d'une offre auprès de PUBLIROUTE SA
 • Les données à caractère personnel collectées par PUBLIROUTE SA sont donc expressément et volontairement fournies par vos soins.

  III. Utilisation des données à caractère personnel

  PUBLIROUTE SA peut utiliser vos données à caractère personnel pour :

 • L'exécution d'une convention conclue avec PUBLIROUTE SA (y compris son suivi)
 • Répondre aux questions (qui ce soit via le formulaire de contact ou non)
 • L'élaboration d'une offre
 • La suivi après une réunion
 • Fourniture d'un soutien/assistance
 • L'échange de cartes de visite
 • La vérification de votre identité
 • L'envoi de factures et la perception des paiements
 • La traitement a lieu pour les motifs juridiques suivants, selon le cas :l

 • Vous avez donné l'autorisation pour le traitement de vos données personnelles pour une ou plusieurs finalités spécifiques
 • Le traitement est nécessaire pour l'exécution de la convention avec PUBLIROUTE SA ou, à votre demande, pour prendre des dispositions avant la conclusion d'une convention
 • Le traitement est nécessaire pour se conformer à une obligation légale qui s'applique à PUBLIROUTE SA
 • Le traitement est nécessaire pour la représentation des intérêts légitimes de PUBLIROUTE SA ou d'un tiers, sauf lorsque vos intérêts ou droits fondamentaux et vos libertés fondamentales qui nécessitent la protection des données personnelles l'emportent sur ces intérêts (notemment lorsque vous êtes mineur)
 • IV. Divulgation de données à caractère personnel à des tiers

  PUBLIROUTE SA ne divulgera pas vos données à caractère personnel à des tiers, sauf lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadrede l'exécution de la convention et de son optimisation (tels que, mais sans limitation : des travaux d'entretien, le traitement de paiements, l'envoi de livraisons et la fourniture de services à PUBLIROUTE SA (p.ex. dans le cadre d'une soustraitance)).

  Dans ce contexte, vos données personnelles peuvent éventuellemnt être rendues publiques auprès des partenaires de paiement, des fournisseurs de logiciels, des consultants informatiques externes, des institutions financières, des compagnies d'assurance et prestataires de services.

  S'il est nécessaire que, dans ce cadre, PUBLIROUTE SA divulgue vos données à caractère personnel à des tiers, la tierce partie concernée sera tenue d'utiliser vos données à caractère personnel conformément aux dispositions de la présente Déclaration de Confidentialité.

  Nonobstant ce qui précède, il est toutefois possible que PUBLIROUTE SA divulgue vos données à caractère personnel :

 • Aux autorités compétentes, (i) lorsque PUBLIROUTE SA y est tenue sur base de la loi ou dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une procédure judiciaire future et (ii) pour garantir et défendre les droits de PUBLIROUTE SA.
 • Lorsque PUBLIROUTE SA ou presque tous ses actifs sont repris par une tierce partie, auquel cas vos données à caractère personnel que PUBLIROUTE SA a collectées, constitueront l'un des actifs transférés.

  Dans tous les autres cas, PUBLIROUTE SA s'abstiendra de vendre, louer ou transmettre vos données à caractère personnel à des tiers, sauf quand elle (i) a obtenu votre autorisation à cet égard et (ii) a conclu avec la tierce partie concernée un contrat de traitement de données, lequel contient les garanties nécessaires en matière de confidentialité et de conformité de vos données à caractère personnel à la protection de votre vie privée.

  V. Traitement transfrontalier des données à caractère personnel.

  Tout transfert de données à caractère personnel en dehors de l'Espace économique européen (EEE) à un destinataire qui a son domicile ou son siège social dans un pays qui ne tombe pas sous une décision similaire, promulguée par la Commission européenne, sera soumis aux dispositions d'une convention de transfert de données, laquelle contiendra (i) les clauses contractuelles standard telles que définies dans la "Décision de la Commission européenne du 5 février 2010 (Décision 2010/87/EC)", ou (ii) un quelconque autre mécanisme sur la base de la législation relative à la vie privée ou d'une quelconque autre réglementation relative au traitement de données à caractère personnel.

  VI. Stockage des données à caractère personnel

  Sauf quand un plus long délai de conservation est requis ou justifié (i) par la loi ou (ii) par le respect d'une autre obligation légale, PUBLIROUTE SA ne conserve vos données à caractère personnel que pendant la période qui est nécessaire pour atteindre et remplir les objectifs telfs que décrits dans la Déclaration de Confidentialité, sous le point "‘III.
  Utilisation des données à caractère personnel".

  VII. Vos droits relatifs à la protection de votre vie privée

  Dans le cadre du traitement de vos données personnelles, vous disposez des droits à la vie privée suivants :

 • Droit d'accéder à vos données à caractère personnel
 • Droit de rectifier, de compléter ou de mettre à jour vos données à caractère personnel
 • Droit de supprimer vos données à caractère personnel ("droit d'être oublié")
 • Droit à une limitation du traitement de vos données à caractère personnel
 • Droit à la portabilité de vos données à caractère personnel
 • Droit d'objection/d'opposition contre le traitement de vos données à caractère personnel
 • Si vous souhaitez exercer vos droits relatifs à la protection de la vie privée, veuillez contacter privacy@dewez.com ou compléter le formulaire pour l'exercice de vos droits à la vie privée et l'envoyer à PUBLIROUTE SA par e-mail ou par courrier.

  Vous pouvez exercer ces droits en principe gratuitement au moyen du formulaire susmentionné.

  VIII. Protection des données à caractère personnel

  PUBLIROUTE SA s'engage à prendre les mesures de précaution raisonnables, physiques, technologiques et organisationnelles pour éviter (i) l'accès non autorisé ou illégitime à vos données à caractère personnel, ainsi que (ii) la perte, l'abus ou la modification de vos données à caractère personnel.

  PUBLIROUTE SA concervera toutes les données à caractère personnel qu'elle a collectées, sur des serveurs qui se trouvent sur son site.

  Nonobstant (i) la politique de sécurité de PUBLIROUTE SA, (ii) les contrôles qu'elle effectue et (iii) les actes qu'elle pose dans ce cadre, il ne peut être garanti un niveau infaillible de sécurité. Aucune méthode de transfert ou de tranmission par le biais d'Internet, ni aucune méthode de stockage électronique ne sont sures à 100%, de sorte que PUBLIROUTE SA ne peut, dans ce cadre, garantir une sécurité absolue.

  IX. Actualisation de la Déclaration de Confidentialité

  PUBLIROUTE SA est habilitée à actualiser la présente Déclaration de Confidentialité en installant une nouvelle version sur le site web. Dans ce cadre, il est particulièrement indiqué de consulter régulièrement le site web et la page concernée sur laquelle la Déclaration de Confidentialité est reproduite, afin d'être certain que vous avez connaissance des moindres modifications.

  X. Autres sites web

  Le sit web peut éventuellement contenir des hyperliens vers d'autres sites web. Lorsque vous cliquez sur l'un de ces liens, vous pouvez être redirigé vers un autre site web ou une source Internet qui pourrait receuillir des informations à votre sujet via des cookies ou autres technologies. PUBLIROUTE SA ne porte aucune responsabilité ou autorité de contrôle sur ces autres sites ou ressources Internet, ni sur la collecte, l'utilisation et la distribution de vos données personnelles. Vous devez vérifier vous-même la politique de confidentialité de ces autres sites web et sources Internet, afin de pouvoir juger s'ils agissent conformément à la législation sur la protection de la vie privée.

  XI. Contactez PUBLIROUTE SA

  Si vous avez des question sur la Déclaration de Confidentialité ou sur la manière dont PUBLIROUTE SA collecte, utilise ou traite vos données à caractère personnel, veuillez nous contacter :

  Par e-mail : privacy@dewez.com

  ou

  Par la poste : A l'attention Sandra Vanden Broeck

  Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont PUBLIROUTE SA a traité les questions ou commentaires que vous lui avez soumis ou si vous avez des réclamations concernant la manière dont PUBLIROUTE SA collecte, utilise et/ou traite vos données à caractère personnel, vous pouvez introduire une plainte auprès de l'Autorité de contrôle.